Air Wick Click Spray Starter Kit Citrus Fruits 15 ml

Citrus fruits - en uppfriskande doft av apelsin, citron och lime.

Produktfunktioner

  • Enkelt att ställa produkten på bordet
  • Klistras enkelt upp på väggen
  • Påfyllningsbar

Produktbeskrivning

Ett enda klick neutraliserar dålig lukt och lämnar en fräsch doft som varar i timmar. Den diskreta enheten kan placeras vertikalt på valfri yta. Varje refill innehåller fler än 100 spraydoser.

1. Hopsättning: Lyft enhetens frontstycke och fäst det i enhetens bas. 2. Montering: Använd den dubbelhäftande klisterremsan med vilken du kan fästa enheten på nästan vilken yta som helst. Se först till så att ytan är ren och torr. Avlägsna skyddspapperet från klisterremsan innan du fäster den på väggen. 3. För att spraya – Tryck på frontstycket så sprids en fräsch doft som varar i timmar. 4. Isättning av refill: Lyft på frontstycket och ta bort den tomma refillen samtidigt som du håller kvar enheten mot väggen (om den fästs på en vägg). 5. För att sätta i en ny refill: Lyft på enhetens frontstycke, ta ur den gamla refillen och sätt i en ny. 6. För att ta bort enheten från väggen – dra hårt.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_0036660