Air Wick Click Spray Refill Lavender 15 ml

Lavendel – en frisk doft som gör ditt hem både fräschare och mer inbjudande.

Produktfunktioner

  • Tar bort lukter
  • Räcker till upp till 100 sprejningar

Produktbeskrivning

Ett enda klick neutraliserar dålig lukt och lämnar en fräsch doft som varar i timmar. Varje refill innehåller fler än 100 sprejdoser. Den diskreta enheten kan placeras vertikalt på valfri yta.

För att ta bort den tomma refillen, dra frontstycket på Click Spray uppåt och ta sedan bort refill-behållaren från enheten samtidigt som du håller bakstycket på Click Spray kvar mot väggen. För att sätta i en ny refill, placera den lilla aerosol-refillen i Click Spray och låt den klicka på plats på bakstycket av hållaren. Stäng frontstycket. Nu kan du använda Click Spray enligt anvisningarna.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_0036738