Freshmatic FAQs

1. Vad ingår i Air Wick® Freshmatic® startkit?

Det finns två startkit: det första innehåller en Air Wick® Freshmatic® Ultra-enhet, en aerosolrefill och två AA/LR6-batterier tillsammans med en bruksanvisning. Det andra innehåller endast en Air Wick® Freshmatic® Ultra-enhet och två AA/LR6-batterier.

2. Vilken är skillnaden mellan enheten med dekor och den vita enheten?

Båda ger samma doftprestanda med Air Wick® Freshmatic®-refiller. De olika dekormotiven gör att du kan välja en enhet som passar till inredningen i ditt hem.

3. Vad är fördelen med Air Wick® Freshmatic® Ultra automatisk spray jämfört med andra luftfräschare?

Air Wick® Freshmatic® Max ger automatiskt regelbundna och fast doserade sprayningar med doft under dagen så att du kan vara säker på att det alltid luktar gott hemma. Eftersom varje sprayning är en reglerad dos får du samma doftnivå hemma från det att du börjar använda refillen tills den är slut.

4. Det finns en röd arm som gör att jag inte kan sätta in doftrefillen. Vad ska jag göra?

För att flytta den röda armen och sätta in doftrefillen ska du STÄNGA AV ENHETEN och sedan höja den röda armen helt genom att vrida den medurs. Nu kan du sätta in refillen och starta enheten.

5. Hur sätter men in refillen rätt?

Håll alltid enheten riktad bort från ansiktet. Stäng av enheten (ställ reglaget på OFF) innan du försöker sätta in refillen. Öppna enheten genom att rycka på knappen på ovansidan och dra det främre locket framåt. Sätt in refillflaskan. Munstycket ska vara riktat mot enhetens front. När enheten är stängd ska det svarta munstyckets öppning genom hålet där sprayen kommer ut från enheten. Stäng enheten, rikta den bort från ansiktet och välj sedan önskad doftnivå. Den första sprayningen kommer efter 15 sekunder.

6. Går det att justera doftnivån?

Air Wick® Freshmatic®-produkterna har tre inställningar för tidsintervallet mellan sprayningarna som gör att du kan reglera doftnivån. Genom att ställa in enheten på de tre inställningarna med blomsymboler kan du variera från en subtil till en allt mer intensiv doftupplevelse.

7. Vad betyder blomsymbolerna ovanför reglaget?

Blommorna markerar inställningslägena för reglaget. Ju större blomma och högre inställning, desto intensivare doftupplevelse.

Stor blomma: Intensiv upplevelse för maximal njutning.

Medelstor blomma: Medelhög doftintensitet.

Liten blomma: Subtil upplevelse med mild doft.

Punkt: Av

8. Var ska jag placera enheten?

Air Wick® Freshmatic®-produkterna kan hängas på väggen. Alternativt kan enheten placeras på en hylla eller ett skåp. Det ska alltid placeras minst 180 cm ovanför golvet. Läs bruksanvisningen före användning.

9. Hur stänger jag av enheten?

Enheten är avstängd när reglaget är till vänster. Om enheten inte ska användas på länge rekommenderar vi att du tar bort refillen och/eller batterierna.

10. Hur vet jag när batterierna är slut?

Enheten slutar spraya. Vanligen räcker batterierna för tre refiller. Om du tror att batterierna har tagit slut stänger du av enheten och sätter sedan på den igen. Om den inte sprayar efter 15 sekunder ska du byta batterierna.

11. Vilka batterier är bäst för enheten?

Byt, vid behov, batterierna till nya alkaliska batterier av hög kvalitet. Vi rekommenderar inte zink-kolbatterier eller laddningsbara batterier eftersom dessa kanske inte har tillräcklig effekt för att driva enheten under längre perioder.

12. Ungefär hur länge varar Air Wick® Freshmatic®-sprayen?

  • Högsta inställningen (stor blomma): Upp till 20 dagar
  • Andra inställningen (medelstor blomma): Upp till 50 dagar
  • Tredje (lägsta) inställningen (liten blomma): Upp till 60 dagar
  • Vid den nedersta inställningen är enheten avstängd.

13. Hur många doftsprayningar innehåller en refill?

Det finns upp till 2 400 sprayningar i en refill med 175 ml.

14. Det blinkar ett rött ljus på min enhet. Vad ska jag göra?

Om det blinkar ett rött ljus på din enhet under användning, ring kundkontakt på + 46 (8) 200 00 70, så får du hjälp med felsökning.

15. Varför sprayar min Freshmatic® ingen doft?

Se först till att enheten är avstängd. Kontrollera att munstycket är rättvänt. När enheten är stängd ska du se spetsen på det svarta munstycket på refillflaskan i öppningen på enhetens framsida. Om du inte ser den svarta spetsen kan det hända att du har placerat doftrefillflaskan fel i enheten, med det svarta munstycket riktat bakåt. Kontrollera sedan att den röda armen är i höjt läge. Om den röda armen inte är helt höjd kan det hända att du inte kan sätta in refillen helt eller stänga enhetens frontlucka. Den röda armen finns i öppningen där flaskans munstycke ska vara. Om den röda armen blockerar öppningen ska du höja den helt genom att vrida den medurs och sedan trycka tillbaka refillen in i enheten så långt det går. Kontrollera sedan om refillflaskan är tom genom att ta ut den ur enheten. Håll munstycket riktat från ansiktet och tryck två gånger på den fyrkantiga dynan ovanpå munstycket. Om ingen spray kommer ut ska du byta refillflaskan.

Sätt in refillflaskan igen, stäng frontluckan och välj önskad inställning för doftintensiteten. Enheten ska spraya efter 15 sekunder. Om den inte sprayar efter 15 sekunder ska du byta batterierna.

Om din enhet inte sprayar regelbundet trots att Air Wick®-refillen är full och batterierna nya, ring kundtjänst på +46 (8) 200 00 70 för mer information.

16. Ljuset på min nya enhet blinkar inte. Är enheten trasig?

Nej. Du har den senaste versionen av enheten. Den har inget blinkande grönt ljus. Det betyder att den drar mindre ström och att batterierna räcker längre.

17. Hur använder jag Freshmatic®?

ANVISNINGAR. För att byta ut en tom flaska mot denna refill ska du först sätta din AIRWICK® FRESHMATIC® Ultra-enhet i OFF-läge. Kasta den tomma flaskan och se till att den röda armen är i höjt läge. Sätt in denna refill med munstycket. Ställ in önskad doftintensitet med reglaget: låg, medelhög, hög. Den första sprayningen kommer efter 15 sekunders fördröjning. Håll alltid enheten riktad bort från ansiktet.

18. Vilka är säkerhetskraven?

Säkerhet: HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN OCH SÄLLSKAPSDJUR: IRRITERAR ÖGONEN. Kan vara skadligt vid inandning. Kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa personer. SPRAYA INTE mot ansiktet eller kroppen. UNDVIK att få produkten i ögonen. Undvik kontakt med huden. BEHÅLLAREN KAN SPRÄNGAS VID UPPHETTNING. STICK INTE hål på behållaren och bränn inte upp den. FÅR INTE utsättas för värme eller förvaras vid temperaturer över 49 °C. PLACERAS INTE nära värme- eller elkällor. SPRAYA INTE direkt på öppen flamma. SPRAYA INTE direkt på ytor. Om produkten kommer i kontakt med ytor, torka omedelbart med en fuktad duk. Används i välventilerade rum på avstånd från sovutrymmen. Används endast av vuxna. Produkten är ingen leksak. Innehåller drivgaser, petroleumlösningsmedel och doft.

FÖRSTA HJÄLPEN: Vid sväljning. FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Kontakta OMEDELBART läkare eller Giftinformationscentralen. Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj OMEDELBART med vatten. Ta bort eventuella kontaktlinser och fortsätt skölja i minst 15 minuter. Om irritationen kvarstår, sök vård. Vid kontakt med huden, tvätta med tvål och vatten. Sluta OMEDELBART använda produkten och sök vård om en reaktion uppstår.