Air Wick Freshmatic Refill Life Scents Turquoise Oasis 250 ml

Omge dig själv med den delikata doften av Turquoise Oasis med inslag av solblekt drivved, salt havsluft och känslan av varma vindar.

Produktfunktioner

  • Sprayautomat
  • 3 Tidsinställningar
  • Utbytbara dofter
  • 2 Batterirer inkluderade

Produktbeskrivning

Omge dig själv med den delikata doften av Turquoise Oasis med inslag av solblekt drivved, salt havsluft och känslan av varma vindar. Frigör automatiskt små doftmängder, så att ditt hem alltid doftar inbjudande. Välj din egen Air Wick-refill för att sprida en varm och välkomnande doft i ditt hem i upp till 60 dagar*. * Baserat på låg doftintensitet

Läs säkerhetsinformationen noggrant före användning. Behåll dessa anvisningar för senare bruk. 1. Se till att kontrollhjulet på baksidan av enheten är i läge ”OFF”. Öppna genom att trycka på knappen på enhetens baksida och dra. Se till att dina fingrar inte ligger över skåranpå enhetens sidor. Sätt i två AA/LR6-batterier. Kontrollera att batterierna sitter rätt, med pluspolen (+) och minuspolen (-) åt de håll som visas. 2. Innan du sätter i sprayrefillen, se till att det röda vredet inuti enheten är i uppåtläge. Sätt sedan i sprayrefillen med spraymunstycket utåt. 3. Stäng enheten. Rikta doftenheten bort från ansiktet och välj doftstyrka med hjälp av kontrollhjulet på baksidan (låg, medelhög, hög). När enheten aktiverats tar det 15 sekunder innan doftspray frigörs. Om doftspray inte frigörs efter 15 sekunder, stäng av enheten: a. Kontrollera att batterierna är rätt isatta, b. Ta bort refillen och tryck upp det röda vredet (se diagram nummer, c. Om det RÖDA ljuset blinkar direkt efter att den första doftspraymängden har frigjorts är inte refillen en AirWick®-refill, och kan inte användas med den här enheten. Ring kundtjänst. Du hittar numret längst ner på förpackningen. 4. Rikta doftenheten bort från ansiktet och placera på lämpligt ställe. Se till att doftenheten befinner sig minst två meter från golvet. 5. Spraydoftrefillen behöver bytas om den slutar att avge doft. Rikta doftenheten bort från ansiktet och ställ vredet i läge "OFF" (för att nollställa sprayräknaren). Byt sprayrefill och välj doftstyrka.

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_3012515

Product Code: 5701092111319