Air Wick Freshmatic Pure Cherry Blossom refill 250 ml

Produktfunktioner

  • Sprayautomat
  • 3 Tidsinställningar
  • Utbytbara dofter

Produktbeskrivning

Freshmatic Auto-Spray avger duschar av doft som alltid håller ditt hem fräscht och tar bort dålig lukt. Ingen våt spray så att du kan njuta mer fräsch doft i luften och mindre på golvet.

Ställ enheten på OFF innan du sätter in refillen. RIKTA ALDRIG MOT ANSIKTET. Vid påslagning -startar sprejningen efter 15 sekunder.

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare - Kan explodera om den värms upp. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Om du måste söka läkarvård, ha förpackningen eller etiketten till hands. Hålla borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Skyddas från solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas, även efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om det går lätt att göra så - fortsätt sköljning. Använd endast enligt anvisningarna." Återvinn när produkten är förbrukad. Personer som är känsliga för parfym bör vara försiktiga vid användning av produkten. Luftfräschare ersätter inte god hygien. Använd i välventilerade utrymmen.

EA_3045529

Product Code: 5701092113177