Air Wick Freshmatic Pure Spring Delight Starter Kit 250 ml

Produktfunktioner

  • Avger automatiskt din valda doft så att hemmet alltid doftar inbjudande
  • Välj mellan tre inställningar för att uppnå den doftnivå som passar bäst för dig
  • Välj de Air Wick-dofter som passar ditt humör och fyll rummet med din älsklingsdoft i upp till 60 dagar
  • Kan hängas eller sättas var som helst i hemmet
  • Levereras med 2 AA-batterier

Produktbeskrivning

Avger automatiskt duschar av doft som ständigt håller ditt hem fräscht och tar bort dåliga lukter. Innehåller inget vatten, så att du kan njuta av mer doft i luften och mindre på golvet.

Ställ enheten på OFF innan du sätter in refillen. RIKTA ALDRIG MOT ANSIKTET. Vid påslagning -startar sprejningen efter 15 sekunder.

Denna enhet är batteridriven. ANVÄNDS ENDAST AV VUXNA Får ej användas av barn och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Använd endast enligt anvisningarna. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN & HUSDJUR Använd i välventilerade utrymmen STÄNG AV TIMERN INNAN DU SÄTTER IN EN NY REFILL Läs och följ försiktighetsåtgärder på aerosolburken. Use only Air Wick refills. Använd endast icke-uppladdningsbara alkaliska batterier. Säkerställ att batterierna är korrekt isatta och riktade mot (+) och (-) terminalerna. Om batterierna läcker - ta bort dem och läckt material omedelbart. Ta ur batterierna om enheten inte används under en längre tid. Stäng av enheten om användaren är borta längre än en vecka. GÖR INTE: Placera inte nära eller på värmekällor, öppen låga, elektrisk utrustning eller i direkt solljus (över 50°C). Blanda inte olika batterier, batterier av olika märken eller olika typer. Utsätt inte batterierna för vatten, eld eller höga temperaturer. Orsaka inte kortslutning. Försök inte ladda batterierna. Avfall: enligt lokala föreskrifter. Ta ut batterierna. Släng den tomma aerosolburken via återvinning. Släng den automatiska anordningen i rätt återvinningskategori. Extremt brandfarlig aerosol. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får ej utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’ Spreja ej över öppen låga eller andra antändningskällor. Tryckbehållare - Kan sprängas vid uppvärmning Skyddas från solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas, även efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Använd endast enligt anvisningar. Innehåller: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, p-t-butyl-alfa-metylhydrocinnamaldehyd och alfa-hexylcinnamaldehyd. Kan orsaka en allergisk reaktion. Återvinn när produkten är förbrukad. Personer som är känsliga för parfym bör vara försiktiga vid användning av produkten. Luftfräschare ersätter inte god hygien. Använd i välventilerade utrymmen.

EA_3044771

Product Code: 5701092113160