Air Wick Westlake Reed Crisp Linen & Lilac 25 ml

Krispig känsla av nytvättat, förhöjd med toner av vild syren.

Produktfunktioner

  • Varje användning räcker i veckor
  • Elegant design

Produktbeskrivning

Skapa en välkomnande atmosfär i ditt hem med Air Wick Reed´s läckra dofter och eleganta design.

1. Skruva loss och ta bort locket.
2. Använd dina fingrar och avlägsna skyddshöljet från öppningen på toppen.
3. Skruva fast locket igen.
4. Doftpinnar som är placerade i flaskan, sprider doften. Pinnarna suger upp doften och sprider den långsamt i luften.
5. Placera produkten på ett stabilt underlag för att förhindra risken för spill. Placera inte på polerade, målade eller ytor av plast. Torka ytan vid spill. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Räcker i upp till 6 veckor.1. Skruva loss och ta bort locket.
2. Använd dina fingrar och avlägsna skyddshöljet från öppningen på toppen.
3. Skruva fast locket igen.
4. Doftpinnar som är placerade i flaskan, sprider doften. Pinnarna suger upp doften och sprider den långsamt i luften.
5. Placera produkten på ett stabilt underlag för att förhindra risken för spill. Placera inte på polerade, målade eller ytor av plast. Torka ytan vid spill. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Räcker i upp till 6 veckor.

Varning: Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_8078133

Product Code: 5701092108760