Air Wick Life Scents Reed Turqouise Oasis 30 ml

Upptäck Turquoise Oasis, som låter dig omges av doften av solblekt drivved, salt havsluft och känslan av varma vindar.

Produktfunktioner

  • Turquoise Oasis ger en mjuk känsla av skummande hav, varma vindar och drivved
  • Life Scents™ är de första konstant föränderliga dofterna som ger en verklighetsnära doftupplevelse.
  • Elegant design

Produktbeskrivning

Skapa en välkomnande atmosfär i ditt hem med Air Wick Reed´s läckra dofter och eleganta design.

1. Skruva av korken. Tryck ut plomberingsskivan och skruva på korken igen. 2. Sätt i doftpinnarna i flaskan. Pinnarna drar åt sig dofterna och utsöndrar dem långsamt i rummet. 3. Se till att produkten står stabilt på en plan yta. Den ska inte placeras på polerade eller målade ytor eller på plastytor. Behåll bruksanvisningen för framtida behov.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Obs: Produkten innehåller delar som kan utgöra en fara for kvävning.

EA_3022679