Air Wick Pure Aerosol Soft Cotton 250 ml

Få bort all oönskad lukt utan våt sprej.

Produktfunktioner

  • Ren koncentrerad doft.
  • Inget tillsatt vatten.

Produktbeskrivning

Air Wick Pure få bort all oönskad lukt utan våt sprej och ger en fräsch och behaglig doftupplevelse.

Håll flaskan upprätt och sikta bort från kroppen. Dra bestämt i utlösaren och spreja mot mitten av rummet.

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VARNING: Används endast enligt anvisningarna. Håll flaskan upprätt och sikta bort från kroppen. Dra bestämt i utlösaren och spreja mot mitten av rummet. Avsiktligt missbruk genom koncentration/inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Andas inte in aerosol. Används endast i välventilerade utrymmen. Återvinn förpackningen när den är tom. Människor som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor. 

EA_3029885