Air Wick Pure Aerosol Spring Delight 250 ml

Produktfunktioner

  • Tar bort all oönskad lukt utan våt sprej
  • Ren koncentrerad doft
  • Inget tillsatt vatten

Produktbeskrivning

Nya Air Wick Pure Aerosol tar bort all oönskad lukt utan våt sprej och ger en fräsch och behaglig doftupplevelse. 

Håll flaskan upprätt och sikta bort från kroppen, dra bestämt i utlösaren och spreja mot mitten av rummet.

Använd endast enligt anvisningarna. Avsiktligt missbruk genom att medvetet koncentrera och andas in innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Undvik inandning av aerosoler. Använd endast i väl ventilerade utrymmen. Trycksatta behållare. Skydda från solljus och utsätt inte för temperaturer som överstiger 50°C. Extrema temperaturer kan uppstå i bilar och nära ugnar och spisar. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte mot en öppen låga eller något annat glödande material. Spreja inte i närheten av en elektrisk brand, värmekällor eller elektrisk utrustning som är ingång. Förvaras åtskilt från antändningskällor - rökning är förbjuden. Extremt brandfarlig aerosol. Trycksatt behållare – kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Håll den borta från värme, varma ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehåller 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde. Kan orsaka en allergisk reaktion. Återvinn förpackningen när den är tom. Personer som lider av överkänslighet för parfym bör vara försiktiga när de använder denna produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.

EA_3045528

Product Code: 5701092113139