Air Wick Pure Aerosol Relaxing Lavender Patchouli 250ml

Produktfunktioner

  • Tar bort all oönskad lukt utan att spraya vått.
  • Ren koncentrerad doft.
  • Inget tillsatt vatten.

Produktbeskrivning

Nya Air Wick Pure med 5 eteriska oljor bidrar till att skapa en avslappnande stämning. Avlägsnar dålig lukt utan att spraya vått och lämnar en behaglig doftupplevelse. 

Håll flaskan upprätt och sikta bort från kroppen. Dra bestämt i utlösaren och spraya mot mitten av rummet.

Används endast enligt anvisningarna. Avsiktligt missbruk genom koncentration/inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Andas inte in aerosol. Används endast i välventilerade utrymmen. Tryckbehållare. Skyddas från solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Extrema temperaturer kan uppkomma i bilar och nära ugnar och eldstäder. Stick inte hål på eller bränn ens efter användning. Spreja inte på en öppen låga eller på glödande material. Spreja inte när elbrand, elektrisk värmekälla eller elektrisk utrustning i användning. Får inte utsättas för antändningskällor – Rökning förbjuden. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare – Kan sprängas vid upphettning. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Vid behov av medicinsk rådgivning, ha produktbehållaren eller etiketten till hands. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna flammor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Stick inte hål på eller bränn ens efter användning. Spreja inte på en öppen låga eller på någon annan antändningskälla. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. OM DU FÅR PRODUKT I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehåller geraniol och di-citronellol. Kan ge en allergisk reaktion. Återvinn förpackningen när den är tom. Personer som är känsliga för dofter bör vara försiktiga med användningen av denna produkt. Luftrenare ersätter inte god hygien.

EA_3052583

Product Code: 5701092113580