Aerosoler

1. Vilken drivgas används i Air Wick® luftfräschare i sprayform?

100 % naturlig drivgas, 100 % naturlig luft.

2. Är Air Wick®-sprayerna vattenbaserade?

Ja

3. Hur länge stannar produkten i luften?

Doftens varaktighet beror på hur mycket produkt som sprayas, rummets ventilation och ifall det finns lukt i rummet innan produkten används.

4. Hur många sprayningar innehåller en flaska?

I en flaska med ca 235 ml finns ungefär 45 fyrasekunderssprayningar.

5. Kan produkten användas för att döda myror och andra insekter?

Nej, produkten är inte avsedd som insektsmedel.

6. Hur ska jag kasta produkten?

Om flaskan är full kastas den som vanliga hushållssopor. Om den är tom kan den återvinnas.

7. Varför kan man inte använda produkten utomhus?

Produkten skulle vara mindre effektiv utomhus eftersom den försvinner snabbare ute i det fria.

8. Är produkten säker att använda i närheten av barn och sällskapsdjur?

Ja, om den används enligt anvisningarna kan produkten användas i närheten av barn och sällskapsdjur (t.ex. fåglar). Men den ska inte sprayas direkt på djur. Se säkerhetskraven nedan för mer information.

9. Är produkten säker att använda i närheten av fåglar?

Fåglar är känsliga för dofter och har känsliga luftvägar. Därför ska produkter som denna användas med försiktighet i närheten av fåglar. Om du har fler frågor ska du vända dig till en veterinär.

10. Hur använder jag sprayerna?

HÅLL FLASKAN UPPRÄTT när du sprayar. Om du håller flaskan upp och ner när du sprayar kan det hända att doften inte frigörs som den ska.

 

11. Vilka är säkerhetskraven?

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. TRYCKSATT INNEHÅLL. BEHÅLLAREN KAN EXPLODERA OM DEN UPPHETTAS. Kan irritera ögonen. UNDVIK att få produkten i ögonen, på huden eller på kläderna. Undvik att spraya för mycket i trånga utrymmen. ANDAS INTE in sprayad produkt. SVÄLJ INTE produkten. SPRAYA INTE direkt på mat. Lång eller tät hudkontakt kan orsaka en allergisk hudreaktion. SPRAYA INTE mot ansiktet. STICK INTE hål på behållaren och bränn inte upp den. BRÄNN INTE produkten. Får inte utsättas för värme. FÅR INTE utsättas för värme eller förvaras vid temperaturer över 49 °C eftersom behållaren kan spricka.

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN: Innehåller etylalkohol, icke-joniska surfaktanter och doftoljor. Ring omedelbart Giftcentralen eller kontakta läkare om produkten har svalts.

FRAMKALLA INTE kräkning.

Om produkten kommer i kontakt med ögonen, skölj med vatten. Ta bort eventuella kontaktlinser och fortsätt skölja med vatten i minst 15 minuter. Om irritation uppstår ska du söka vård. Vid kontakt med huden, tvätta genast med tvål och vatten. Om irritation uppstår ska du söka vård. Sluta genast använda produkten och sök vård om en reaktion uppstår. Tvätta händerna efter hantering.

ANVISNINGAR FÖR FÖRÄLDRAR: Används endast enligt anvisningarna. Avsiktligt missbruk genom koncentration/inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt. Förhindra missbruk genom inandning. Mer information finns på www.inhalant.org